Informace dle z. č. 106/1999 SB.

Informace o povinném subjektu
na základě vyhlášky ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení
Organizace je zřízena jako příspěvková organizace městysem Suchdol nad Odrou.
Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

  • předškolní vzdělávání,
  • základní vzdělávání.

3. Organizační struktura

  • Organizační řád
  • Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace
Komenského 323
742 01 Suchdol nad Odrou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna
Komenského 323
Suchdol nad Odrou

mateřská škola – odloučené pracoviště
Záhumení 482
Suchdol nad Odrou

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu školy v sídle organizace – v pracovní dny od 07:00 do 14:00 h.

4.4 Telefonní čísla:
556 736 336 sekretariát školy, základní škola, hospodářka - Jitka Švánová
556 736 539 mateřská škola, zástupce ředitele pro MŠ - Mgr. Ivana Kocmichová
556 712 461 školní družina, vedoucí školní družiny – Ivana Tymráková
556 736 574 školní jídelna, vedoucí školní jídelny - Iva Michnová
556 736 561 ředitel - Mgr. Tomáš Vindiš
556 712 389 zástupce ředitele - Mgr. Jana Bechná
556 712 462, 556 736 336 výchovný poradce - Mgr. Vendula Večerková
556 736 336 školní metodik prevence - Mgr. Petra Janurová
556 712 390 ekonom školy - Ing. Hana Karásková
556 712 460 školník - Pavel Bělíček

4.5 Čísla faxu
-

4.6 Adresa internetové stránky:
www.skolasuchdol.cz 

4.7 Adresa e-podatelny
zakladni@skolasuchdol.cz 

4.8 Další elektronické adresy
materska@skolasuchdol.cz 


5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s., pobočka Nový Jičín, číslo účtu:
1772475369/0800 – pro základní školu a mateřskou školu
7034-1772475369/0800 - pro školní jídelnu
Další možné způsoby platby - v hotovosti v pokladně základní školy nebo školní jídelny.


6. IČ
IČ: 75027712


7. DIČ
DIČ: CZ 75027712


8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Výroční zpráva za minulý školní rok – v sekci dokumenty ZŠ.
Plán na aktuální školní rok - v sekci dokumenty ZŠ.
Školní vzdělávací program – v sekci dokumenty ZŠ.

8.2 Rozpočet:
Zpráva o hospodaření za minulý kalendářsní rok je součastí Výroční zprávy – v sekci dokumentace ZŠ.


9. Žádosti o informace
Žádosti o podání informace (včetně žádostí v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) se podávají písemně na sekretariátu školy.
Běžné informace týkající se výchovně vzdělávacího procesu jsou oprávněni podávat všichni pedagogičtí zaměstnanci.


10. Příjem žádostí a další podání
Žádosti a další podání lze učinit na sekretariátu školy.
Stížnosti ve věci výchovně vzdělávacího procesu se řeší s odpovědnými pedagogickými pracovníky. Není-li stěžovatel se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, může ji podat řediteli nebo písemně na sekretariát školy.
Stížnosti v ostatních záležitostech včetně stížností na zaměstnance školy se podávají řediteli nebo písemně na sekretariát školy.
Petice se podávají na sekretariát školy.


11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutím ředitele v režimu správního řízení
Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí ředitele v režimu správního řízení jsou vždy uvedeny v poučení, které je součástí rozhodnutí. Další náležitosti opravných prostředků, včetně postupů a pravidel, která je třeba při jejich podání dodržet jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky proti rozhodnutím mimo režim správního řízení
Odvolat se proti rozhodnutím mimo režim správního řízení je možno u ředitele školy, který rozhodne o dalším postupu.


12. Formuláře

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o prominutí (snížení) úplaty
Žádost o přestup žáka základní školy do jiné základní školy

Formuláře jsou k vyzvednutí na sekretariátu školy.


13. Popisy postupů - návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Přijetí k předškolnímu vzdělávání – při přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a prokáže totožnost svým občanským průkazem. Vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s prohlášením zákonných zástupců o vzájemné shodě při zastupování ve správním řízení, dále předloží přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy, která je potvrzena lékařem, který doporučuje přijetí dítěte do mateřské školy.

Přijetí žáka k základnímu vzdělávání – přijetí žáka k základnímu vzdělávání se děje na základě předem vyhlášeného zápisu k povinné školní docházce. Při zápisu k povinné školní docházce zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a prokáže totožnost svým občanským průkazem. Vyplní přihlášku k zápisu a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání spolu s prohlášením zákonných zástupců o vzájemné shodě při zastupování ve správním řízení.

Přestup žáka základní školy do jiné základní školy – při přestupu žáka základní školy do jiné základní školy předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a prokáže totožnost svým občanským průkazem. Vyplní žádost o přestup žáka základní školy do jiné základní školy spolu s prohlášením zákonných zástupců o vzájemné shodě při zastupování ve správním řízení.


14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky organizaci, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy
-


15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací


SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako„sazebník“):

Čl. I.
Náklady na pořízení kopií
(1) Za pořízení jedné kopie formátu A4:
a) jednostranná černobílá……………….………………1,50 Kč
b) oboustranná černobílá ………………………..…..…2,50 Kč
(2) Za pořízení jedné kopie formátu A3:
a) jednostranná černobílá…………………….….…….. 3,00 Kč
b) oboustranná černobílá …………………….…...…….5,00 Kč
(3) Za tisk na tiskárně
a) jednostranná černobílá formát A4…………..…..……2,00 Kč
(4) Za pořízení elektronické kopie písemného dokumentu (skenování):
a ) jednostranná černobílá i barevná formát A4, A3 ...….1,00 Kč

Čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat
(1) 1 ks disketa ……………………….…. 6,- Kč
(2) 1 ks CD ………………...……….……… 8,- Kč
(3) 1 ks DVD ……………….…….………. 10,- Kč
(4) Jiný technický nosič dat ……………... podle skutečné pořizovací ceny
(5) Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli
(1) Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady na balné apoštovné nebudou účtovány při zaslání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem, bude účtováno paušální balné ve výši 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.
(2) V případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou, nebude úhrada nákladů na odeslání informací po žadateli uplatňována.

Čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
(1) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je stanovená sazba úhrady ve výši 200 Kč za hodinu práce. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací představuje časově náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací.
(2) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, kdy pro vyhledávání nebude využita celá hodina, bude z hodinové sazby účtována adekvátní část.
(3) Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V.
Ostatní ustanovení
(1) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
(2) Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 10,- Kč, nebude úhrada za poskytnutí informace požadována (toto ustanovení neplatí pro úhradu nákladu za technické nosiče dat).
(3) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně základní školy v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet základní školy.
(4) Tento sazebník je účinný od 01. 03. 2016

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
-


16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence
-


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.