Příměstské tábory 2023

1. turnus Toulání po okolí 3. - 4. 7., 7. 7.  2 VOLNÁ MÍSTA

2. turnus Kolem, nekolem 10. - 14. 7.  OBSAZENO

3. turnus Záhada hlavolamu 17. - 21. 7.  3 VOLNÁ MÍSTA

 

Školní klub

Vedoucí školního klubu: Michaela Hradilová
Kontakt: 556 736 336 (sekretariát školy)

Školní klub (ŠK) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost školního klubu

Pravidelná zájmová činnost (kroužky)

 • kroužky jsou připravovány ve spolupráci se školní družinou,
 • kroužky mohou navštěvovat všichni žáci ZŠ.

Příležitostné a spontánní akce

 • ŠK připravuje nejrůznější akce, přednášky, výlety, aj., jak pro žáky školy, tak pro jejich rodinné příslušníky a ostatní veřejnost,
 • školní klub zveřejňuje plán příležitostných akcí vždy na daný kalendářní rok,
 • pro děti jsou ve škole připraveny i spontánní aktivity (činnosti a hry na sportovištích v areálu školy, aj.)

Přihlašování a odhlašování do kroužků ŠK

 • o přijetí do kroužků ŠK se rozhoduje na základě písemné přihlášky zde,
 • odhlašování žáků se děje písemnou formou zde,
 • je-li volná kapacita kroužku, je možno žáka přihlásit i v průběhu školního roku (nejlépe k pololetí).

Kritéria pro přijímání

 • do kroužků ŠK budou žáci přijímání do naplnění stanoveného maximálního počtu žáků,
 • přednost mají žáci, kteří daný kroužek navštěvovali minulý školní rok,
 • jediným dalším kritériem pro přijetí je čas podání přihlášky.

Úplata za kroužky školního klubu (zápisné)

 • zápisné do kroužků činí 100 Kč,
 • v případě, že žák navštěvuje 2 a více kroužků, platí za první kroužek 100 Kč, za druhý a každý následující 50 Kč,
 • v případě dřívějšího ukončení bez vážného důvodu (zdrav. důvody, stěhování, …) se zápisné nevrací,
 • osvobození od zápisného jsou žáci z rodin, které pobírají sociální příplatek a žáci v péči pěstounů (blíže viz. nařízení ředitele), uvedené skutečnosti je třeba prokázat,
 • po přihlášení do jednotlivých kroužků obdrží každý účastník částku, kterou zaplatí na účet školy (začátek října),
 • žáci přijatí do ŠD zápisné do kroužků neplatí (je zahrnuto v úplatě za ŠD).

Úhrada materiálního zabezpečení kroužku

 • tuto hradí bez rozdílu všichni členové kroužku,
 • tato částka je na I. pololetí školního roku 2022/2023,
 • cenu za materiál do jiných kroužků Vám sdělí vedoucí kroužku při zahájení činnosti,
Kroužek Platba
​keramika​ II. ​300 Kč/ I. pololetí školního roku