Cena a platba stravného

Platba stravného se provádí

  • inkasem z běžného účtu banky – účet: 7034-1772475369/0800
  • pokladní složenkou na číslo účtu ŠJ: 7034 – 1772475369/0800, variabilní symbol určí vedoucí ŠJ podle evidenčního čísla strávníka (jen pro důchodce, kteří nemají bankovní účet)

Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. Stravné na daný měsíc musí být zaplaceno nejpozději posledního dne měsíce předcházejícího. Pokud není platba v termínu uhrazena, vedoucí školní jídelny písemně upomene rodiče. Jestliže i po upomínce není provedena úhrada do 7 dnů, ztrácí strávník nárok na odběr dalších obědů, tzn., že ve ŠJ nebude dítěti vydán oběd, v MŠ bude zahájeno řízení o ukončení předškolního vzdělávání. Úhrada poskytnutého stravného bude následně vymáhána právní cestou.

Vratka za odhlášené obědy je prováděna měsíc zpětně ponížením platby na následující měsíc.

Ceny obědů od 01. 02. 2024

Celodenní strava v MŠ​ 43,- Kč
Polodenní strava v MŠ​ 34,- Kč
Celodenní strava 7- letých dětí v MŠ​ 45,- Kč​
Polodenní strava 7- letých dětí v MŠ 36,- Kč
Žáci ​​ZŠ - ​1. stupeň ​6-9 let 29,- Kč
Žáci ZŠ - 2. stupeň 10-14 let​ 33,- Kč
Žáci ZŠ 15 a více let​ 40,- Kč
Zaměstnanci​ 40,- Kč​
Cizí strávníci stravující se v jídelně školy​ 95,- Kč